انتخاب صفحه

ژنراتور لینز ایتالیا مدل LINZ E1S - 2/4 poles with brushes

Three-phase synchronous alternators with brushes (8÷20kVA / 50Hz), 4 Pole

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

E1S13S A/4, E1S13S B/4, E1S13M D/4, E1S13M E/4, E1S13M F/4

1

LINZS ALTERNATORS E1S Range