انتخاب صفحه

ژنراتور لینز ایتالیا مدل LINZ E1S KE/2 - 2 poles with brushes

Three-phase synchronous alternators with brushes (4.5÷11.5kVA / 50Hz), 2 Pole

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

E1S10M G KE, E1S10M H KE, E1S10M I KE, E1S10L L KE, E1S11M AS KE, E1S11M B KE

2 

LINZS ALTERNATORS E1S KE/2