انتخاب صفحه

ژنراتور مارلی ایتالیا مدل MARELLI Hydropower MJT,MJHT

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

SYNCHRONOUS GENERATORS / LOW VOLTAGE

4 Poles: MJT 400, MJT 450, MJT 500, MJT 560, MJT 630

6 Poles: MJT 400, MJT 500, MJT 560, MJT 630, MJT 710

8 Poles: MJT 400, MJT 500, MJT 560, MJT 630, MJT 710

10 Poles: MJT 500, MJT 630, MJT 710

12 Poles: MJT 630, MJT 710

14 Poles, 16 Poles, 18 Poles: MJT 710

SYNCHRONOUS GENERATORS / MEDIUM VOLTAGE

4 Poles: MJHT 400, MJHT 450, MJHT 500, MJHT 560, MJHT 630

6 Poles: MJHT 400, MJHT 500, MJHT 560, MJHT 630, MJHT 710

8 Poles: MJHT 400, MJHT 500, MJHT 560, MJHT 630, MJHT 710

10 Poles: MJHT 500, MJHT 630, MJHT 710

12 Poles: MJHT 630, MJHT 710

14 Poles, 16 Poles, 18 Poles: MJHT 710

MARELLI ALTERNATORS MJT, MJHT Range