انتخاب صفحه

ژنراتور مارلی ایتالیا مدل MARELLI Industrial High Voltage MJB

14-4300 KVA, 4 poles, 400 V, 50 Hz, 1500 rpm, Three Phase IP23

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

MJB 160 SA4, MJB 160 SB4, MJB 160 SC4, MJB 160 MA4, MJB 160 MB4, MJB 200 SA4, MJB 200 SB4, MJB 200 MA4, MJB 200 MB4, MJB 225 SA4, MJB 225 SB4, MJB 225 MA4, MJB 225 LA4, MJB 250 MA4, MJB 250 MB4, MJB 250 LA4, MJB 250 LB4, MJB 315 SA4, MJB 315 SB4, MJB 315 MA4, MJB 315 MB4, MJB 355 SA4, MJB 355 SB4, MJB 355 MA4, MJB 355 MB4, , MJB 400 MA4, MJB 400 MB4, MJB 400 LA4, MJB 400 LB4,MJB 450 MB4, MJB 450 LA4, MJB 450 LB4, MJB 500 SC4, MJB 500 MB4, MJB 500 LA4, MJB 560 MA4, MJB 560 LA4, MJB 630 MB41, MJB 630 LA41, MJB 710 SC42, MJB 710 MB42

1

MARELLI ALTERNATORS MJB Range