انتخاب صفحه

ژنراتور مکالته ایتالیا مدل MECCALTE ECO RANGE

Three-phase - Brushless - Electronic regulation (500÷2100kVA), 6 Pole

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

Code

Pole

Rating cl. H kVA at 50 Hz

Rating cl. H kVA at 60 Hz

Download

ECO43

6

500 ÷ 900

600 ÷ 1100

ECO46

6

980 ÷ 1700

1200 ÷ 2100

Technical Specification

MECCALTE ALTERNATORS ECO Range