انتخاب صفحه

ژنراتور مکالته ایتالیا مدل MECCALTE ECP & ECO RANGE

Three-phase - Brushless - Electronic regulation (6.5÷2500kVA / 50Hz), 4 Pole

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

Code

Pole

Rating cl. H kVA at 50 Hz

Rating cl. H kVA at 60 Hz

Download

ECP3

4

6,5 ÷ 15

7,8 ÷ 18

Technical Specification

ECP28

4

7,8 ÷ 30

9,4 ÷ 36

Technical Specification

ECP32

4

35 ÷ 75

42÷ 90

Technical Specification

ECP34

4

75 ÷ 160

90 ÷ 192

Technical Specification

ECO38N

4

180 ÷ 350

220 ÷ 420

Technical Specification

ECO40

4

400 ÷ 750

480 ÷ 900

Technical Specification

ECO43N

4

800 ÷ 1300

960 ÷ 1560

Technical Specification

ECO46

4

1500 ÷ 2500

1800 ÷ 3000

Technical Specification

MECCALTE ALTERNATORS ECP & ECO Range