انتخاب صفحه

ژنراتور استمفورد مدل STAMFORD P80 Range

P80 Industrial & Marine Alternator, 2000 - 5370 kVA, 4 Pole

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

STAMFORD® P80 Low Voltage Generator Rang

STAMFORD® P80 Medium Voltage Generator Range

STAMFORD® P80 High Voltage Generator Range

Low Voltage Industrial Class “H” Continuous Ratings (kVA)

50 Hz

60 Hz

P80 LVSI804

4 pole

2265 – 3911

2600 – 4464

Medium Voltage Industrial Class “H” Continuous Ratings (kVA)

50 Hz

60 Hz

P80 MVSI804

4- pole

2650 – 4253

3150 – 5190

Medium Voltage Industrial Class “F” Continuous Ratings (kVA)

50 Hz

60 Hz

P80 MVWI73

4- pole

1000 –  1750

1250 – 2188

High Voltage Industrial Class “F” Continuous Ratings (kVA)

50 Hz

60 Hz

P80 HVSI804

4- pole

2148 –  3875

2400 – 4750

STAMFORD ALTERNATORS P80 Range