انتخاب صفحه

موتور برق چینی نویگیتور Navigator -موتور برق چینی وایکانت Vicount - موتور برق چینی دیانا Diana

OUTPUT: 1.5, 2, 2.5 KVA OUTPUT: 3, 3.5, 4, 5, 6 KVA

3

دانلود کاتالوگ

موتور برق چینی نویگیتور Navigator -موتور برق چینی وایکانت Vicount – موتور برق چینی دیانا Diana

دارای توان های خروجی متفاوت:

1 کیلو وات – هندلی

2 کیلو وات – هندلی

3 کیلو وات – هندلی

3.5 کیلو وات – هندلی

5 کیلو وات – استارتی

6 کیلو وات – استارتی

6.5 کیلو وات – استارتی

7.5 کیلو وات- استارتی

Engine specifications (مشخصات فنی)

Specification

GENERATOR

Model

Type

Brush Single-Phase

Voltage Regulate

AVR

Frequency Hz

50/60

Rated AC Voltage (V)

110V/120V/220V/230V/240V

Rated AC Output (KVA)

1.5/1.8

2.0/2.2

2.5/3.0

Peak AC Output  (KVA)

1.7/2.0

2.2/2.5

2.8/3.5

Power Factor   COSφ

1.0

Specification

GENERATOR

Model

Type

Brush, Single-Phase

Voltage Regulate

AVR

Frequency Hz

50/60

Rated AC Voltage (V)

110V/120V/220V/230V/240V

Rated AC Output (KVA)

3.0/3.5

3.5/3.7

4.0/4.5

5.0/5.5

6.0/7.2

Peak AC Output  (KVA)

3.3/3.8

3.8/4.0

4.5/5.0

5.5/6.5

6.5/7.5

Power Factor   COSφ

1.0

Navigator GENSET ENGINE