انتخاب صفحه

ژنراتور مارلی ایتالیا مدل MARELLI Industrial Low Voltage MJB

14-75 KVA, 4 poles, 400 V, 50 Hz, 1.500 rpm, Three Phase IP23

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

MJB 160 XA4, MJB 160 SA4, MJB 160 SB4, MJB 160 SC4, MJB 160 MA4, MJB 160 MB4, MJB 200 SA4, MJB 200 SB4, MJB 200 MA4, MJB 200 MB4

1

MARELLI ALTERNATORS MJB Range