انتخاب صفحه

الکتروموتور ABB - نماینده الکتروموتور ABB- واردات انواع الکتروموتور- الکتروموتور ای بی بی

دیزل نیرو به عنوان نمایندگی الکتروموتور ABB آلمان - واردات انواع الکتروموتور ABB آلمان - الکتروموتور ضد جرقه ABB EX - الکتروموتور آلمانی - لیست قیمت الکتروموتور ABB و ....

الکتروموتور ABB –  الکتروموتور ای بی بی – الکتروموتور ABB آلمان – واردات الکتروموتور ABB دانمارک – الکتروموتور ABB فلنج دار – الکتروموتور ABB پایه دار – الکتروموتور ABB ضد جرغه – الکتروموتور ABB عمودی – الکتروموتور عمودی ABB –  الکتروموتور ABB با دور ۳۰۰۰ دور بر دقیقه – الکتروموتور ۱۴۵۰ دور ABB –  الکتروموتور قفس سنجابی ABB – الکتروموتور ABB کیلو وات بالا – الکتروموتور ABB DC – الکتروموتور ABB دور متغیر – الکتروموتور عمودی – الکتروموتور اروپایی – نمایندگی الکتروموتور ABB – واردات انواع الکتروموتور ABB آلمان –   ABB -موتور  ای بی بی 

فروش انواع الکتروموتور ABB

واردات انواع الکتروموتور ABB

الکتروموتور ABB از ۰.۱۸ کیلو وات تا ۳۷۰ کیلو وات

الکتروموتور ۲۹۰۰ دور ABB  آلمان

الکتروموتور ۱۴۵۰ دور ABB  آلمان

فروش انواع الکتروموتور فلچ دار ABB

فروش انواع الکتروموتور پایه دارABB

واردات و فروش انواع الکتروموتور اروپایی

فروش انواع الکترموتور اروپای شرقی

فروش انواع الکتروموتور اصلی ABB

نماینده الکتروموتور ABB

لیست قیمت انواع الکتروموتور ABB

 

 

 

لیست قیمت الکترموتور ABB

لیست قیمت الکترموتور ABB

سيم پيچي متحدالمركز ( الکتروموتور ABB )

سيم پيچي متحدالمركز ( الکتروموتور ABB ) گام كلافهاي مربوط به هر گروه كلاف با يكديگر تفاوت داشته و هر كلاف بزرگ كلاف كوچكتر را احاطه مي كند بدين ترتيب در يك گروه كلاف گام كلاف بزرگ از گام كلاف قبلي خود به اندازه دو شيار بيشتر مي باشد.

شكل زير سه كلاف را به صورت متحد المركز (الکتروموتور ABB) نشان مي دهد. (الکتروموتور ABB)

در اين شكل هر سه كلاف با يكديگر سري شده و مجموعا يك گروه كلاف را تشكيل مي دهد. (الکتروموتور ABB)

اتصال موازي كلافهاي يك گروه كلاف بخاطر مساوي نبودن طول حلقه كلافها صحيح نمي باشد اما مي توان گروه كلافهاي يك فاز را با يكديگر موازي نمود (الکتروموتور ABB) كه از آن در موتورهاي با قدرت زياد و ولتاژ كم استفاده مي شود (الکتروموتور ABB) در اين نوع سيم پيچي براي پيچيدن كلافهاي يك گروه كلاف بايد از قالبهاي نامساوي استفاده نمود.

 

سيم پيچي زنجيره اي

سيم پيچي زنجيري (الکتروموتور ABB)  يا با گام مساوي به نوعي سيم پيچي گفته مي شود كه در آن تمام كلافهاي يك گروه كلاف در نتيجه تمام كلافهايي كه در داخل شيار هاي استاتور جاي مي گيرند به يك اندازه باشند براي پيچيدن اين كلافها از يك قالب ( يا قالبهاي يك اندازه ) استفاده مي شود. (الکتروموتور ABB) 

به علت مشابه بودن كلافها با يكديگر زمان لازمبراي تهيه قالب و پيچيدن و جا زدن كلافها در داخل شيارها كمتر از حالت متحدالمركز مي باشد (الکتروموتور ABB) علاوه بر آن طول متوسط كلاف نيز در اين نوع سيم پيچي كوتاه تر از نوع متحدالمركز مي باشد و به همين جهت در مصرف سيم نيز صرفه جويي شده و اقتصادي تر مي باشد.  (الکتروموتور ABB) 

امكان اتصال موازي كلافهاي هر گروه كلاف و يا هر چند كلاف با يكديگر نيز در اين حالت وجود دارد (الکتروموتور ABB) . در سيم پيچي زنجيري پيشاني كلافهاي فازهاي مختلف در پيرامون استاتور از روي يكديگر عبور نموده و براي جلوگيري از اتصال كوتاه بين آنها بايد حتما بخوبي از يكديگر عايق شوند اشكال زير اتصال سه كلاف را به صورت زنجيري به يكديگر را نشان مي دهد. (الکتروموتور ABB) 

در رسم دياگرام گسترده اين نوع سيم پيچي (الکتروموتور ABB) كلافها را به هر دو صورت مي توان نشان داد.

براي سيم پيچي يك موتور بايد ابتدا دياگرام گسترده سيم پيچي را رسم نموده (الکتروموتور ABB) و سپس با كمك آن استاتور را سيم پيچي كرده براي ترسيم دياگرام گسترده سيم پيچي روشهاي متفاوتي وجود دارد (الکتروموتور ABB) كه نتيجه نهايي تمام روشها يكسان بوده و به كمك آن يك سيم پيچي كاملا متقارن و يا در حد قابل قبول بدست مي آيد (الکتروموتور ABB) در هر يك از اين روشها سعي مي شود كه شيارهاي استاتور توسط سه دسته سيم پيچ مساوي پر شده  (الکتروموتور ABB) و طريق صحيح به يكديگر اتصال يابند تا حتي الامكان يك ميدان دوار متقارن بوجود آيد.

گاهي مي توان با بكارگيري چند قاعده ساده و يا با استفاده از يك جدول به اين هدف دست يافت (الکتروموتور ABB)  اما گاهي نيز بايد از روشهاي خاصي استفاده نمود و دياگرام گسترده مطلوب را رسم نمود.

موتورهاي با شيار كامل يك طبقه

در صورتيكه (الکتروموتور ABB) تعداد شيارهاي هر فاز زير هر قطب يعني q عدد صحيح و بدون اعشاري ( 1 و 2 و 3 و . . . ) باشد سيم پيچي با شيار كامل ناميده مي شود.

در سيم پيچي يك طبقه تعداد كلافهاي بكار رفته در موتور   (الکتروموتور ABB) و تعداد كلافهاي مربوط به هر فاز برابر با  و تعداد گروه كلافهاي مورد استفاده براي هر سه فاز يك و نيم برابر تعداد قطبها مي شود كه بايد در شيارهاي استاتور به طور صحيح جاي گيرند.

محل  (الکتروموتور ABB) قرار گرفتن گروه كلافهاي مربوط به هر يك از فازها را مي توان با استفاده از جدول شيارها بدست آورد.

مثال :

استاتوري داراي 24 شيار بوده و بايد بصورت سه فاز 4 قطب يك طبقه سيم پيچي شود براي تر سيم دياگرام گسترده اين استاتور به روش زير عمل مي كنيم  (الکتروموتور ABB) .

در سيم پيچي يك طبقه كلافها به صورت متحدالمركز يا زنجيري مي توانند پيچيده شوند (الکتروموتور ABB) در هر صورت گام قطبي برابر است با :

سپس هر شش شيار تشكيل يك قطب را مي دهند و بايد توسط سه فاز پر شوند بنابراين (الکتروموتور ABB) :

چون q عدد صحيحي است بنابراين سيم پيچي با شيار كامل مي باشد در اينجا q=2 بدين معني است (الکتروموتور ABB) كه هر گروه كلاف از دو كلاف تشكيل شده است.

يك روش ساده براي پيدا كردن شيارهاي مربوط به شروع هر فاز استفاده از زاويه الكتريكي بين هر دو شيار مي باشد (الکتروموتور ABB) در اين مثال زاويه الكتريكي بين دو شيار مجاور برابر است با :

اگر شروع فاز R از شيار يك باشد شروع فاز S از شيار  و شروع فاز T نيز از شيار  خواهد بود. (الکتروموتور ABB) 

شروع فازها از شيارهاي ديگر كه در قطبهاي مخلتف قرار گرفته باشند نيز مي توانند باشد (الکتروموتور ABB) مثلا شروع فاز R از شيار يك و شروع فاز  T از شيار 9 و شروع فاز S از شيار 17 ( 240 – درجه بعد از فاز T ) باشد. (الکتروموتور ABB) 

بدين ترتيب (الکتروموتور ABB) در مورد فاز R چون تعداد شيارها زير هر قطب مربوط به هر فاز برابر با 2 مي باشد بنابراين شيار شماره 1 و 2 بايد توسط بازوي كلاف (الکتروموتور ABB) مربوط به فاز  R پر شود. (الکتروموتور ABB) 

دو شيار ابتداي قطب بعدي يعني شيارهاي 7=6+1 و 8=6+2 نيز مربوط به فاز R مي باشد (الکتروموتور ABB) به همين ترتيب دره ر قطب باقي مانده نيز شيارهاي مربوط به فاز R عبارت خواهند بود از شيارهاي 13=6+7 و 14=6+8 در قطب سوم و شيارهاي 19=6+13 و 20=6+14 در قطب چهارم پس شيارهاي ( 2-1 ) و ( 8-7 ) و ( 14-13 ) و (20-19 ) متعلق به فاز R مي باشد. (الکتروموتور ABB) 

شروع فاز S نيز همانطور كه توضيح داده شد از شيار شماره 5 بوده (الکتروموتور ABB) و شيارهاي مربوط به آن در هر چهار قطب عبارتند از :

(6-5 ) ، ( 12-11 ) ، ( 18-17 ) ، ( 24-23 )

در مورد فاز T نيز كه شروع آن از شيار 9 مي باشد مي توان شيارهاي مربوط به آنرا به ترتيب ( 10-9 ) ، ( 16-15 ) ، ( 22-21 ) ، ( 4-3 ) نوشت . (الکتروموتور ABB) 

با مشخص شدن شيارهاي مربوط به هر سه فاز مي توان آنها را مطابق جدول زير مرتب نمود.  (الکتروموتور ABB) 

باكمي دقت در اعداد جدول مشاهده مي شود كه اگر محل ستون مربوط به فاز S را با ستون مربوط به فاز T عوض نمائيم به راحتي مي توانيم  (الکتروموتور ABB) جدول فوق را كه شيارهاي مربوط به هر يك از فازها را مشخص مي كند تنها با داشتن q=2 به ترتيب از يك تا 24 بصورت زير بنويسيم.

در اين جدول اعداد به ترتيب از يك تا 24 در چهار سطر ( 2p=4 ) نوشته شده اند هر يك از اين سطرها مشخص كننده يك قطب مي باشد.

به عنوان مثال اگر سطر اول و سوم نشان دهنده قطب N  باشند سطرهاي دوم و چهارم نشان دهنده قطب S خواهند بود.

با توجه به ستون مربوط به R در جدول مشاهده مي شود كه در شيارهاي 2-1 و 14-13 بايد جهت جريان هم جهت و مثلا به سمت بالا و در شياهاي 8-7 و 20-19 به سمت پايين باشد  (الکتروموتور ABB) 

تا قطب N و S تشكيل شود.

در مورد بقيه فازها نيز به همين ترتيب شيارهاي هم جهت مشخص مي شود و مي توان با ترسيم بازوها در شيارها و مشخص كردن جهت جريان در آنها قطبها را مشخص نمود ترسيم كلافها نيز با توجه به نوع گروه كلاف يعني متحدالمركز بودن يا زنجيري بودن آنها انجام مي گردد (الکتروموتور ABB) براي اين منظور مي توان پس از مشخص كردن جهت جريان در شيارها دو بازوي غير هم جهت نزديك به هم مربوط به يك فاز را به طريقي به يكديگر وصل نمود كه گروه كلاف متحدالمركز يا زنجيري ايجاد شود و در عين حال پيشاني كلافها نيز در طبقات كمتري قرار بگيرند و حتي الامكان گروه كلافهاي هر سه فاز داراي اندازه يكساني باشند.  (الکتروموتور ABB) 

در شكل صفحات بعدي ابتدا اولين گروه كلاف را در شيارهاي ( 2-1 ) و ( 8-7 ) به طريقي رسم مي كنيم (الکتروموتور ABB) كه كلاف كوچكتر در شيارهاي ( 7-2 ) و كلاف بزرگتر در شيارهاي ( 8-1 ) واقع شوند پس از آن گروه كلاف دوم را در شيارهاي ( 16-9 ) و ( 15-10 ) كه مربوط به فاز سوم T مي باشد مجاور گروف كلاف اول ترسيم نموده(الکتروموتور ABB)  و به همين ترتيب گروه كلاف سوم را در شيارهاي ( 24-17 ) و ( 23-18 ) كه مربوط به فاز دوم S مي باشد در مجاورت گروه كلاف دوم رسم مي نائيم بدين ترتيب سه گروه كلاف به اندازه مساوي در مجاورت يكديگر رسم شده و پيشاني اين سه گروه كلاف نيز در يك رديف ( يك طبقه ) قرار مي گيرند.(الکتروموتور ABB) 

براي ترسيم بقيه دياگرام نيز بايد گروه كلافها را به طريقي در 12 شيار باقي مانده قرار دهيم كه گام آن مشابه گام كلافهاي قبلي بوده و كوتاهترين مسير نيز طي شود(الکتروموتور ABB) . براي اين منظور بايد يك طرف چهارمين گروه كلاف را در شيار ( 6-5 ) و طرف ديگر همان گروه كلاف را در شيارهاي ( 12-11 ) قرار دهيم.

 الکتروموتور ABB براي پنجمين گروه كلاف نيز شيارهاي ( 14-13 ) و ( 20-19 ) و براي ششمين گروه كلاف تمام شيارهاي استاتور مانند شكل b صفحات بعد پر شده و بايد پس از آن كلافها را سربندي نمود  (الکتروموتور ABB) در هنگام سيم پيچي موتور نيز بايد به همين ترتيب كه ذكر شد كلافها را در داخل شيارهاي استاتور قرارداد همان طوري كه در شكل b ديده مي شود سه گروه كلاف اول در اندازه كوچك و سه گروه كلاف دوم با بازوي بزرگتر ترسيم شده اند در سيم پيچي موتورهاي كوچك از سيم هاي لاكي با مقطع گرد وقطر كم استفاده مي شود بهتر است (الکتروموتور ABB) كه گروه كلافها نيز در دو اندازه كوچك و بزرگ پيچيده شوند و اگر اين گروه كلافها در يك اندازه پيچيده شوند. مشكلي پيش نخواهد آمد و درما شينهاي بزرگ كه بجاي سيمهاي با مقطع گرد از شمشهاي دي استفاده مي شود گروه كلافها مطابق شكل صفحه بعد در اندازه كوچك و بزرگ خواهند بود (الکتروموتور ABB) و چون بر خلاف سيمهاي گرد و با قطع كم نمي توان اين تسمه ها را به سادگي به فرم دلخواه در آورده لذا قبلا در خارج از ماشين آنها را فرم داده و سپس در داخل شيارها قرار مي دهند در سيم پيچي نوع زنجيري نيز اگر ازهادي تسمه اي استفاده شود بايد قبلا تسمه ها را در خارج ماشين فرم داده و سپس مانند شكل صفحه بعد در داخل شيارها جاي داد. در صورتيكه بخواهيم سيم پيچي به صورت زنجيري يا با كلافهاي يك اندازه پيچيده شود  (الکتروموتور ABB) مي توانيم براي ترسيم دياگرام سيم پيچي و يا براي قرار دادن كلافها در داخل  شيارها مانند شكل صفحه بعد كلافها يك گروه كلاف را به ترتيب در كنار يكديگر جا زده و يا اينكه بدون توجه به تعداد كلافهاي يك گروه كلاف به ترتيبي كه بعدا توضيح داده مي شود كلافها را در شيارها به صورت يك در ميان جا زده و سپس آنها را سربندي نمود.

در مورد اول بايد پس از جا زدن اولين گروه كلاف شيارهاي مربوط به گروه كلاف دوم را خالي گذاشته (الکتروموتور ABB) و سومين گروه كلاف را در شيارهاي مربوطه جا زد و عمل را به همين ترتيب ادامه داد تا تمام شيارها پر شوند. (الکتروموتور ABB) 

در مورد دوم نيز بايد مطابق شكل صفحه بعد كلافها را در شيارها به صورت يك در ميان جا زد بطوريكه بازوي سمت چپ كلافها كه معمولا در دياگرام بلند تراز بازوي سمت راست كشيده مي شود (الکتروموتور ABB) در شيارهاي فرد و بازوي سمت راست در شيارهاي زوج قرار گيرد تا سيم بندي يك حالت متقارن بخود بگيرد.

براي اينكه اين حالت بدون اشكال انجام گيرد  (الکتروموتور ABB) بايد گام سيم پيچي عدد فرد باشد در صورتيكه گام قطبي زوج باشد مي توان با كم كردن يك شيار از آن گام را فرد نموده (الکتروموتور ABB) و دياگرام سيم بندي را با توجه به گام فرد ترسيم كرد.

در اين حالت شروع سيم بندي از شيار 2 مي باشد در صورت استفاده از گام كوتاه شده (الکتروموتور ABB) در مصرف سيم صرفه جويي شده و در پيرامون شيارها نيز فضاي كمتري براي پيشاني كلافها لازم خواهد بود.

همانطوري كه توضيح داده شد طريقه محاسبه پارامترهاي مورد نياز ( بجز گام سيم پيچي ) و نوشتن جدول  (الکتروموتور ABB) 

در مورد سيم پيچي زنجيره اي و سيم پيچي متحدالمركز يكي ميباشد و براي آشنايي بيشتر با توضيحات داده شده (الکتروموتور ABB) بذكر دو مثال سيم پيچي زنجيري مي پردازيم.

 اصل و معتبر بودن کیفیت کالا

 

کیفیت کالا در گروه صنعتی دیزل نیروگروه صنعتی دیزل نیرو به عنوان یکی از تامین کننده تجهیزات صنعتی و مخابراتی (دیزل ژنراتور – موتور برق – ژنراتور – موتور دیزلی – اینورتر صنعتی – گیربکس – الکتروموتور – کابل و تجهیزات صنعتی) در ایران با وارد کنندگان و تولید کنندگان بنام و رسمی در این زمینه همکاری می نماید. بنابر این تضمین را به مشتریان خود می دهد که تمامی کالاهای ارائه شده در این گروه دارای بسته بندی فابریک – آکبند و سالم – با برچسب معتبر می باشد که هیچگونه دخل و تصرفی در آن ها صورت نگرفته است. 

بنابر این کلیه کالاهای که در گروه صنعتی دیزل نیرو ارائه و عرضه می گردند اصلی هستند و به هیج عنوان کالای کارکرده و  یا غیر اصلی در این سایت به فروش نمی رسد. از این رو است که گروه صنعتی دیزل نیرو اصل و معتبر بودن همه محصولات موجود در  سایت را تضمین می کند.

.

.

مزایای خرید از گروه صنعتی دیزل نیرو

 .

مشتری گرامی در صورت خرید انواع تجهیزات صنعتی (دیزل ژنراتور – موتور برق – اینورتر – گیربکس – الکتروموتور) از گروه صنعتی دیزل نیرو از مزایا زیر برخوردار خواهید شد :

.

  • تحویل کالای آکبند و سالم در کمترین زمان ممکن
  • خریدی مطئن و آسان با استفاده از حداکثر تخفیف های ممکن در زمان خرید
  • مشاوره و خریدی آگاهانه ، انتخاب کالایی مناسب با نیاز شما
  • خدمات پس از فروش به مشتریان متناسب با موقعیت و مکان مشتری

گروه صنعتی دیزل نیرو به عنوان یکی از مرجع های تخصصی در تامین تجهیزات صنعتی و مخابراتی (دیزل ژنراتور – ژنراتور بنزینی – موتور برقالکتروموتور صنعتی – اینورتر – گیربکس صنعتی – کابل و تجهیزات شبکه و …) می باشد و امید است که تنوانسته باشد گامی کوچک در ارتقا صنعت کشور ایفا کرده باشد.

گروه صنعتی دیزل نیرو دارای فروش برند های ذیل می باشد:

نمایند دیزل ژنراتور ولوو VOLVO ( دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور ولوو – دیزل ژنراتور ولوو پنتا – دیزل ژنراتور کوپل فابریک – دیزل ژنراتور آلمانی – دیزل ژنراتور سوئدی – ولوو – دیزل ولوو – مولد برق کارخانه ولوو ) در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور ولوو به عنوان برند آلمانی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نمایند دیزل ژنراتور کامینز CUMMINS  (دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور صنعتی – دیزل ژنراور انگلیسی – دیزل کامینز – دیزل ژنراتور سایلنت – دیزل ژنراتور کوپله اصلی – دیزل ژنراتور کامینز پاور ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور کامینز به عنوان برند انگلیسی و هندی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده دیزل ژنراتور لوول LOVOL (دیزل ژنراتور چینی – دیزل چینی درجه یک – دیزل ژنراتور کوچک – دیزل ژنراتور ارزان قیمت – دیزل ژنراتور زیر ۱۰۰ کاوا – دیزل ژنراتور کارگاه ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور لوول به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها  و دیزل درجه یک چینی در جایگاه خود می باشد که بسیار پر فروش و ارزان قیمت نسبت به سایرین می باشد.

نماینده دیزل ژنراتور پرکینز PERKINS ( دیزل ژنراتور پرکینز اصلی – دیزل ژنراتور طرح پرکینز – دیزل ژنراتور پرکینز ایران – دیزل ژنراتور موتور سازان – دیزل ژنراتور کوپله فابریک  ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور پرکینز به عنوان برند انگلیسی  یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. شایان ذکر است که همچنین شرکت داخلی با برند موتور سازان مشابه این موتور را در چند مدل محدود در توان های پایین تولید می کنند که دارای کیفیت مناسبی نیز می باشند. 

نماینده دیزل ژنراتور دویتس DEUTS ( دیزل ٰنراتور با موتور دویتس – دیزل ژنراتور دویتز – دیزل ژنراتور آلمانی – دیزل ژنراتور چینی – دیزل ژنراتور کم صدا – دیزل ژنراتور راندمان بالا ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور دویتس به عنوان برند آلمانی – چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. دیزل ژنراتور دویتس در چندین کشور از جمله آلمان – چین و …. تولید می شود. این دیزل ژنراتور با ژنراتور های مکالته ایتالیا و استمفورد اصلی قابل کوپل شده می باشد.

نماینده موتور برق هوندا المکس ژاپن HONDA ELEMAX (موتور برق – موتور برق بنزینی – موتور برق دیزلی – موتور برق هوندا – موتور برق ژاپنی – موتور برق هوندا المکس – موتور برق المکس – ژنراتور بنزینی – ژنراتور کیفی – موتور برق کیفی اینورتر – موتور برق کم صدا) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق هوندا المکس به عنوان برند ژاپنی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.  همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نماینده موتور برق جیانگ دانگ JIANG DONG ( موتور برق بنزینی – ژنراتور برق – ژنراتور بنزینی – موتور برق چینی درجه ۱ – موتوربرق – موتور برق سیم پیچ مس – موتور برق برای اینوتر جوش – موتور برق جوش کاری – موتور برق ارزان قیمت) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق جیانگ دانگ به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.  همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نماینده موتور برق کیپور KIPOR ( موتور برق دیزلی – موتور برق بنزینی – موتور برق اینوتر – موتور برق کم صدا – موتور برق چینی – موتور برق توان بالای تکفاز – موتور برق بی صدا – موتور برق با کاناپی بی صدا – موتور برق چینی درجه یک – موتور برق برند کانادایی – موتور برق دیزلی جوش – موتور برق ویلا – موتور برق کارگاهی کوچک) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق کیپور به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. قابل ذکر است که موتور های دیزلی این شرکت از موتور های بنزینی آن معروف تر می باشند.

نماینده موتور برق کاما KAMA ( موتور برق دیزلی – موتور برق دیزلی جوش – موتور برق چینی – موتور برق گازوئیلی – موتور برق دائم کار ) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق کاما به عنوان برند چینی یکی از قدیمی ترین و با کیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نمانیده موتور برق لانسین LONCIN ( موتور برق بنزینی – موتور برق لانسین چین – موتور بنزینی لانسین – مولد برق چینی درجه ۱ ) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق لانسیت به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها  در بین برند های چینی موجود در بازار می باشد.

نماینده ژنراتور مکالته ایتالیا MACCALTE ( ژنراتور – مولد برق – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور مکالته – ژنراتور صفحه ای مکالته – ژنراتور شفت دار مکالته – ژنراتور با کیفیت ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور مکالته به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده ژنراتور استمفورد اصلی STAMFORD ( ژنراتور استمفورد – استمفورد اصلی – ژنراتور توان بالا – دیزل ژراتور استمفورد ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور استمفورد به عنوان برند انگلیسی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. همچنین قابل دکر است که برند چینی در این رنج را با نام استمفورد پاور در بازار می شناسند.

نماینده ژنراتور لوری سامر LEROY SOMER ( ژنراتور لوری سومر – ژنراتور لوری سامر – ژنراتور فرانسوی – ژنراتور با کیفیت بالا – ژنراتور گران قیمت – ژنراتور اصلی ) –  در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور لوری سامر به عنوان برند فرانسوی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. کیفیت این ژنراتور بالا و همچنین قیمت آن نیز نسبت به مدل های مشابه بالاتر می باشد.

نماینده ژنراتور لینز ایتالیا LINZ ( ژنراتور کوچک – ژنراتور تکفاز – ژنراتور ذغالی – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور جفت بلبرنگ – ژنراتور تک بلبرنگ – ژنراتور لینز – ژنراتور اصلی ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور لینز به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده ژنراتور مارلی ایتالیا MARELLI ( ژنراتور دریایی – ژنراتور تک – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور سه فاز – ژنراتور مارلی ) –  در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور مارلی به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده الکتروموتور زیمنس Siemens ( الکتروموتور – الکتروموتور زیمنس تحت لیسانس آلمان – الکترموتور زیمنس چک – الکتروموتور سه فاز – الکترموتور اروپایی – الکتروموتور با کیفیت بالا – الکترموتور چهار پل – الکترومتور دو پل ) – در بین برند های وارداتی الکتروموتور در ایران می توان گفت که واردات الکتروموتور زیمنس به عنوان برند آلمانی (تولید چک یا آلمان) یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نمانیده الکتروموتور ای بی بی ABB (الکتروموتور اروپایی – معروف ترین الکتروموتور – الکتروموتور اصلی ای بی بی – الکتروموتور آلمانی – الکتروموتور ضد جرقه – الکترموتور فلچ دار – الکتروموتور پایه دار – الکترموتور ۱۴۵۰ دور بر دقیقه ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور ای بی بی به عنوان برند اروپایی (ای ایکتروموتور در بیش از ۳۰ کشور در دنیا تولید می شود. در حقیقت می توان گفت که الکترموتور ای بی بی در حقیقت یک برند بزرگ تبدیل شده است و با تکنولوژی یکسان در اروپا – آمریکا و چین با یک کیفیت در حال تولید می باشد ) یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

فروش الکتروموتور موتوژن تبریز MOTOJEN (الکتروموتور ایرانی – دینام موتوژن – الکتروموتور سایز بالا – الکتروموتور ۹۰۰ دور بر دقیقه – الکتروموتور ۲۹۰۰ دور – الکتروموتور پوسته آلمینیومی – الکتروموتور پوسته چدنی – الکتروموتور سه فاز پایه دار ) – در بین برند های تولیدی الکتروموتور در ایران می توان گفت که تولید الکتروموتور موتوژن تبریز به عنوان برند ایرانی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد. البته قابل ذکر است که در سایز های بالا بعضا خرید الکتروموتور های اروپایی از لحاظ کیفیت قابل تامل بیشتری می باشد. همچنین قابل ذکر است که الکتروموتور های موتوژن تبریز در رنج های پایین خود دارای کارکرد بالاتری نسبت به مدل های چینی مشابه می باشد که البته قیمت آن هم به این میزان بالاتر می باشد. گروه صنعتی دیزل نیرو با تخفیف مناسب نسبت به فروش الکتروموتور های موتوژن اقدامی می نماید.

فروش الکتروموتور جمکو JEMCO (الکترموتور سایز بالا – الکتروموتور توان بالا – الکتروموتور ایرانی – الکترموتور پوسته چدنی ) – در بین برند های تولیدی الکتروموتور در ایران می توان گفت که تولید الکتروموتور جمکو به عنوان برند ایرانی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد. موجود بودن قطعات برای خدمات پس از فروش نقطه قوت در این الکتروموتور می باشد. البته از لحاظ قیمت این الکترموتور با مشابه های اروپایی خود فاصله قابل توجهی ندارد و این خود بازار رقابت با برند های اروپایی را سخت کرده است. گروه صنعتی دیزل نیرو با تخفیف مناسب نسبت به فروش الکتروموتور های جمکو اقدامی می نماید.