انتخاب صفحه

موتور برق - ژنراتور برق - موتور برق دیزلی - موتور برق بنزینی

فروش انواع موتور برق بنزینی - موتور برق دیزلی - ژنراتور بنزینی - قیمت موتور برق - موتور برق بی صدا و ....

قیمت موتور برق –  المکس –  هوندا –  گازوئیلی –  بنزینی 

قیمت موتور برق

موتور برق هوندا المکس ژاپن  ELEMAX – ژنراتور بنزینی هوندا المکس ژاپن

مدل موتور برق هوندا المکستوان خروجیتکفاز / سه فازمشخصات فنیقیمت حدودی
(تومان)
SHX10001 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - کیفی - هندلی - بنزینی6/200/000
SHX20002 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - کیفی - هندلی - بنزینیاتمام موجودی
SH32002.2 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - هندلی - بنزینی7/000/000
SH39002.8 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - هندلی - بنزینی7/800/000
SH46003.8 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - هندلی - بنزینیاتمام موجودی
SH53004.5 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - هندلی - بنزینی11/600/000
SH65005 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - هندلی - بنزینیاتمام موجودی
SH76006 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - هندلی - بنزینیاتمام موجودی
SH110008.5 KVAتکفازموتور هوندا ژاپن - هندلی - بنزینی33/500/000
SHT1150010 KVAسه فازموتور هوندا ژاپن - هندلی - بنزینی33/500/000
SH1300010 KVAتکفازموتور روبین ژاپن - استارتی - بنزینیاتمام موجودی
SHT1500013 KVAسه فازموتور روبین ژاپن - استارتی - بنزینیاتمام موجودی
SH15D12 KVAتکفازموتور کوبوتا ژاپن - استارتی - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی
SHT15D12 KVAسه فازموتور کوبوتا ژاپن - استارتی - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی
SHT25D20 KVAسه فازموتور کوبوتا ژاپن - استارتی - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی

موتور برق دوکار چین – درجه 1  DUCAR- ژنراتور بنزینی دوکار چین

مدل موتور برق دوکارتوان خروجی (کاوا)تکفاز / سه فازمشخصات فنیقیمت حدودی (تومان)
DU1500X1تکفازبنزینی - تکفاز - هندلی1/880/000
DU3000E3تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری3/500/000
DU5500E5تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری5/600/000
DU6500E6تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری6/600/000
DU8000E7/5تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری7/600/00
DUT8000E7/5سه فازبنزینی - سه فاز - استارتی - چرخ و دسته - باطریاتمام موجودی

 

موتور برق فیرمن چین – درجه 1 FIRMAN- ژنراتور بنزینی فیرمن چین

مدل موتور برق فیرمنتوان خروجی (کاوا)تکفاز / سه فازمشخصات فنیقیمت حدودی (تومان)
ECO1990X1/3تکفازبنزینی - تکفاز - هندلیاتمام موجودی
ECO2990X2/2تکفازبنزینی - تکفاز - هندلی2/700/000
ECO2990E2/2تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری3/400/000
ECO3990X3/1تکفازبنزینی - تکفاز - هندلی3/200/000
ECO3990E3/1تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری3/800/000
ECO7990E5/5تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری5/800/000
ECO8990E7/5تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری6/700/000
ECO10990E8/5تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری7/500/000
RD1910X1/4تکفازبنزینی - تکفاز - هندلیاتمام موجودی
RD8910E7/5تکفازبنزینی - تکفاز - استارتی - چرخ و دسته - باطری6/500/000

 

موتور برق لانسین LONCIN –  ژنراتور برق لانسین سری DAS (درجه یک)

مدل موتور برق لانسینتوان خروجیتکفاز / سه فازمشخصات فنیقیمت حدودی (تومان)
LC1600 J1 KVAتکفازبنزینی - هندلی1/660/000
LC2500AS2 KVAتکفازبنزینی - هندلی2/500/000
LC2500DAS2 KVAتکفازبنزنی - استارتی2/900/000
LC3500AS2.8 KVAتکفازبنزینی - هندلی2/800/000
LC3500DAS2.8 KVAتکفازبنزینی - استارتی - باطری3/300/000
LC6500AS5KVAتکفازبنزینی - استارتی - باطری5/000/000
LC6500DAS5 KVAتکفازبنزینی - استارتی - باطری5/500/000
LC8000DAS6 KVAتکفازبنزینی - استارتی - باطری6/100/000
LC10000DAS7.5 KVAتکفازدو سیلندر - بنزینی - استارتی - باطری7/200/000
LC13000DAS10 KVAتکفازدو سیلندر - بنزینی - استارتی - باطری14/700/000
LC2200015 KVAسه فازدو سیلندر - بنزینی - استارتی - باطری24/500/000

 

موتور برق سنسی SENCI – ژنراتور بنزینی سنسی چین (درجه یک چین)

مدل موتور برق سنسیتوان خروجیتکفاز / سه فازمشخصات فنیقیمت حدودی (تومان)
SC12501 KVAتکفازبنزینی - هندلی1/700/000
SC2500M2.2 KVAتکفازبنزینی - هندلی2/400/000
SC2500E2.2 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطریاتمام موجودی
SC3250M2.8 KVAتکفازبنزینی - هندلیاتمام موجودی
SC3250E2.8 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطریاتمام موجودی
SC3500M3.1 KVAتکفازبنزینی - هندلی3/100/000
SC3500E3.1 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطری3/350/000
SC4000M3.8 KVAتکفازبنزینی - هندلیاتمام موجودی
SC4000E3.8 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطری4/400/000
SC5000E4.5 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطری - چرخ - دستهاتمام موجودی
SC6000E5.5 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطری - چرخ - دسته4/650/000
SC8000E7 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطری - چرخ - دسته5/100/000
SC9000E8 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطری - چرخ - دستهاتمام موجودی
SC10000E8.5 KVAتکفازبنزنی - استارتی - باطری - چرخ - دسته6/200/000

دیزل ژنراتور چینی

موتور برق کوپ KOOP – موتور برق دیزلی کوپ (گازوئیلی)

مدل موتور برق کوپتوان خروجیتکفاز / سه فازمشخصات فنیقیمت حدودی (تومان)
KDF 4000 XE2.8 KVAبدون کاناپیتکفاز - چرخ - دسته - باطری5/000/000
KDF 6700 XE5 KVAبدون کاناپیتکفاز - چرخ - دسته - باطری6/000/000
KDF 6700 XE-3 5.6 KVAبدون کاناپیسه فاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 6700 Q5 KVAدارای کاناپی سایلنتتکفاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 6700 Q-35.6 KVAدارای کاناپی سایلنتسه فاز - چرخ - دسته - باطری7/400/000
KDF 8500 XE 6 KVAبدون کاناپیتکفاز - چرخ - دسته - باطری7/200/000
KDF 8500 XE-37.5 KVAبدون کاناپیسه فاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 8500 XE-3D (سه فاز) ۷.۵KVA - ۶KVA (تکفاز)بدون کاناپیتکفاز و سه فاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 8500 Q 6KVAدارای کاناپی سایلنتتکفاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 8500 QQ 5.5KVAدارای کاناپی سوپر سایلنتتکفاز - چرخ - دسته - باطری12/500/000
KDF 8500 Q-3۷.۵KVAدارای کاناپی سایلنتسه فاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 8500 WE 2 KVA -۲۰۰AMP موتور جوشبدون کاناپیتکفاز - چرخ - دسته - باطری8/400/000
KDF 12000 XE ۹KVAبدون کاناپیتکفاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 12000 XE-3 11KVAبدون کاناپیسه فاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 12000 Q9KVAدارای کاناپی سایلنتتکفاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 16000 XE 11KVAبدون کاناپیتکفاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
۳-KDF 16000 XE 13.8KVAبدون کاناپیسه فاز - چرخ - دسته - باطریاتمام موجودی
KDF 16000 Q11KVAدارای کاناپی سایلنتتکفاز - چرخ - دسته - باطری25/000/000
KDF 16000 L XE۱۳KVA / ژنراتور لینز ایتالیا  بدون کاناپیکوپله مستقیم / چرخ و دسته و باک23/000/000
KDF 16000 L XE-3۱۶KVA / ژنراتور لینز ایتالیا بدون کاناپی کوپله مستقیم / چرخ و دسته و باک24/500/000

موتور برق کیپور KIPOR – موتور برقی دیزلی کیپور – ژنراتور برق دیزلی چینی 

مدل موتور برق کیپورتوان خروجیتکفاز / سه فازمشخصات فنیقیمت حدودی (تومان)
KDE35002.8 KVAتکفازهندلی - چرخ - دسته - دیزلیاتمام موجودی
KDE7000E5 KVAتکفازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلیاتمام موجودی
KDE7000T5 KVAتکفازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی
KDE7000T36 KVAسه فازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی
KDE12EA8.5 KVAتکفازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلیاتمام موجودی
KDE12EA310 KVAسه فازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلیاتمام موجودی
KDE12STA10 KVAتکفازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی
KDE12STA310 KVAسه فازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی
KDE19EA14 KVAتکفازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلیاتمام موجودی
KDE19EA316 KVAسه فازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلیاتمام موجودی
KDE19STA14 KVAتکفازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی
KDE19STA316 KVAسه فازاستارتی - چرخ - دسته - باطری - دیزلی - کاناپیاتمام موجودی

موتور برق کاما KAMA –  موتور برق دیزلی کاما – ژنراتور گازوئیلی کاما چین

مدل موتور برق کاماتوان خروجیتکفاز / سه فازمشخصات فنیقیمت حدودی (تومان)
KDE 2500E2 KVAتکفازاستارتی - دیزلی - باطریاتمام موجودی
KDE 3500E2.8 KVAتکفازاستارتی - دیزلی - باطریاتمام موجودی
KDE 5500E4 KVAتکفازاستارتی - دیزلی - باطریاتمام موجودی
KDE 5500TW جوش 120 آمپر - 1 KVAتکفازاستارتی - دیزلی - باطری - کاناپیاتمام موجودی
KDE 5500E35 KVAسه فازاستارتی - دیزلی - باطریاتمام موجودی
KDE 6500E5 KVAتکفازاستارتی - دیزلی - باطری5/300/000
KDE 6500E36 KVAسه فازاستارتی - دیزلی - باطریاتمام موجودی
KDE 6500T5 KVAتکفازاستارتی - دیزلی - باطری - کاناپیاتمام موجودی
KDE 6500T36 KVAسه فازاستارتی - دیزلی - باطری - کاناپیاتمام موجودی
KDE 6500TW جوش 180 آمپر - 2 KVAتکفازاستارتی - دیزلی - باطری - کاناپیاتمام موجودی

اولین نکته و مهمترین قدم در انتخاب ژنراتور برق متناسب با نیاز شما دقت به نوع مصرف سوخت دستگاه شما می باشد. در حالت کلی ژنراتور های برق به سه صورت دیزلی (گازوئیلی) – بنزینی و گازی می باشد. با توجه به دسترسی شما به این نوع سوخت ها اولین قدم در انتخاب ژنراتور برق متناسب با نیاز خود را برداشته اید. التبه قابل توجه داشته باشید که موتور برق گازسوز چندان پاسخگوی مناسبی برای مشتریان خود در چند سال اخیر (با توجه به نوع گاز موجود در ایران) نبوده است. بنابراین بهتر است که ژنراتور برق مورد نیاز خود را از نوع دیزلی یا بنزینی انتخاب نمایید.

ژنراتور برق بنزینی:

ژنراتور برق بنزینی دارای قیمت پایین تری نسبت به ژنراتور برق دیزلی می باشد. از این رو برای مصارف خانگی بسیار مناسب می باشد. از طرفی دیگر چون در شهر های بزرگ اغلب گازوئیل در دسترس نمی باشد بنابراین استفاده از ژنراتور برق بنزینی کاربرد بالاتری را به خود اختصاص داده است. در اصطلاح عامیانه به آن ژنراتور برق بنزینی یا ژنراتور بنزینی نیز گفته می شود. اغلب ژنراتور بنزینی یا موتور برق بنزینی را زمانی استفاده می کنند که برای کارهای سبک نیاز به آن داشته باشند به طور مثال برای چند ساعت در طول روز می خواهند آن را روشن نمایند و از آن استفاده کنند. در صورتی که کار شما سنگین و نیاز به روشن بودن زمان بیشتری برای استفاده از ژنراتور را دارید بهتر است از موتور برق دیزلی استفاده نمایید.

موتور برق گازوئیلی یا موتور برق دیزلی: 

 در زمان عامیانه به آن ژنراتور برق دیزلی یا ژنراتور برق گازوئیلی نیز گفته می شود. همانطور که میدانید معمولا زمانی از این مدل ژنراتور برق استفاده می شود که بخوایم زمان طولانی تری و کار بیشتری از دستگاه کشیده شود. ژنراتور برق دیزلی دیرتر داغ می شوند و زمان طولانی تری را برای کارهای سخت همراهی می کنند. قیمت ژنراتور برق دیزلی ( قیمت ژنراتور دیزلی ) به مراتب از قیمت ژنراتور برق بنزینی ( قیمت ژنراتور برق بنزینی ) بیشتر می باشد. به طور مثال اگر قیمت یک ژنراتور برق بنزینی حدود 5 میلیون تومان باشد قیمت همان دستگاه موتور برق دیزلی حدود 8 میلیون تومان می باشد. 

 

 

 

ایمنی و استفاده از دستورالعملات دستگاه

خطر!! موتور دستگاه بنزینی می‌باشد و گازهای حاصل از احتراق آن مونوکسید کربن و گازهای سمی می‌باشد که استفاده نامناسب موجب خفگی یا گاز گرفتگی می‌شود.

 هشدار! هیچ تغییر یا تبدیل اجزای دستگاه ژنراتور که از طرف شرکت سازنده نباشد نباید اعمال گردد.

 هشدار! قبل از استفاده از دستگاه خوب تمام موارد و دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه را مطالعه فرمایید و از تمام دستورات هشدار دهنده پیروی کنید.

 هشدار! در مورد تجهیزات دستگاه و تمام جزئیات و محدودیات دستگاه بدانید و درباره خطرات بالفعل و جابه جا کردن و نحوه قرار گرفتن هر کدام از اجزای دستگاه اطلاعات لازم را کسب نمایید.

 هشدار!گازهای خروجی از موتور دستگاه از مواد شیمیایی تشکیل شده است که موجب سرطان و نواقص تولد و دیگر ضررها می‌شود.

 هشدار! بنزین قابل اشتعال است از سر ریز شدن آن مطمئن شوید و احتیاط کنید. و زمانی که اطمینان پیدا کردید که موتور خاموش شده است و دستگاه سرد شده که معمولاً کمتر از ۲ دقیقه زمان می‌برد در آن بنزین بریزید.

 هشدار! تجهیزات کار باید از جنس سخت و مناسب کار با دستگاه باشد و بدون گریس و سوخت و دیگر ترکیبات باید در هوای آزاد قرار گیرد.

 هشدار! موتور را نباید روی سرعت تند قرار داد که موجب شود دستگاه به سرعت کار کند. هرگز سرعت دستگاه را روی حداقل یا حداکثر قرار ندهید و درجه‌های موتور را دستکاری نکنید زیرا خطر را افزایش می‌دهد.

 هشدار! از ژنراتور در هوای مرطوب و بارانی استفاده نکنید.

 هشدار!این دستگاه ژنراتور برای محیط و فضای باز تعبیه شده است. از ژنراتور در محل بسته استفاده نکنید چون متشکل از مواد رادیواکتیو است. همچنین در گاراژها، زیرزمین و محیط بسته استفاده نکنید به خاطر گاز مونوکسید کربن که آزاد می‌شود و موجب آتش سوزی و یا باعث آسیب دیدگی جدی و حتی مرگ می‌شود.

 هشدار! تبدیل یا تعویض هر اجزایی از دستگاه موجب ضعف در سیستم خنک کننده دستگاه و سیستم تهویه آن شده و همچنین از تنظیماتی که کارخانه سازنده قرار داده است خارج می‌شود. توجه داشته باشید که از فضای ساختمانی ۲ متر فاصله داشته باشد.

 هشدار! زمانی که برق اصلی دستگاه مشکل داشته باشد باید از برق پشتیبانی دستگاه استفاده کرد که دستورات آن به شرح ذیل می‌باشد. قبل از اینکه دستگاه را به برق پشتیبانی وصل کنید از کار نکردن برق اصلی دستگاه اطمینان حاصل کنید به خاطر اینکه موجب آسیب دیدگی دستگاه یا حتی موجب خطر جدی و حتی مرگ برای شخصی استفاده کننده در پی خواهد داشت.

 هشدار! در صورتی که از دستورات هشدار دهنده اطاعت نکنید خطرات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

 هشدار! سرعت موتور روی درجه امنیت دستگاه تنظیم شده است و سرعت موتور طبق کارکرد آن ثابت است اگر بیش از آن سرعت باشد موجب آتش سوزی می‌شود. هرگز سعی نکنید که درجه موتور را روی سرعت بالا قرار دهید چون هم اجرائیات دستگاه و هم ولتاژ بیرونی دستگاه و تکرار این امر موجب می‌شود که کارکرد دستگاه از حالت عادی خارج شود و هم برای دستگاه و هم شخصی استفاده کننده خطراتی را به دنبال خواهد داشت.

 هشدار! هرگز روغن را هنگام روشن بودن دستگاه به آن اضافه نکنید و همیشه از خاموش بودن دستگاه قبل از روغن کاری کردن اطمینان پیدا کنید در غیر این صورت موجب ریسک بزرگی است و آتش سوزی را در پی خواهد داشت.

 هشدار! خروجی موتور دستگاه تشکیل شده از مواد شیمیایی مضری است که باعث سرطان و نواقص تولد یا دیگر آسیب‌ها می‌شود و خواهشمند است بعد از استفاده از دستگاه دستان خود را بشویید.

 هشدار!درون موتور دستگاه ژنراتور از میل لنگ و قطعات چرخ دنده ای ساخته شده است و واحد اجرایی موتور بدون روغن می‌تواند موتور را خراب کند.

 هشدار! محل اتصال هر واحد اجرایی دستگاه را قبل از روشن کردن از دستگاه خارج کنید تا موجب پیشگیری از خطرات احتمالی شود.

 هشدار! باید طبق ظرفیت دستگاه از دستگاه کار بکشید در غیر اینصورت موجب خرابی زودرسی دستگاه می‌شود و حتی عمر دستگاه را کاهش می‌دهد.

 هشدار! احتیاط برای روشن کردن دستگاه هندل دستگاه را اول به آرامی بکشید و زمانیکه احساس کردید که هندل دستگاه کمی محکم شد آن را محکم بکشید و این عمل را چند بار تکرار کنید که موتور به لرزش درآید و روشن شود و آنگاه هندل را رها کنید و بگذارید تا موتور گرم شود.

اجزای دستگاه ژنراتور که به داخل دستگاه متصل است.

اجزای دستگاه ژنراتور که متصل به خارج دستگاه می‌باشد.

راه اندازی موتور برق

قبل از استفاده کردن از دستگاه

نگهداری ژنراتور به امنیت و ایمنی بالایی نیاز دارد.

هشدار سوار کردن نادرست اتصالات جریان برق دستگاه موجب آتش سوزی و برق گرفتگی می‌شود.

 

مراحل اجرائی دستگاه

 

اضافه کردن روغن:

 ۱- ژنراتور را در فضای باز قراردهید.

 ۲- دستورالعمل اندازه سوخت در بخش تعمیرات توضیح داده شده است.

هشدار زمانی که برای اولین بار بعد از روغن کاری کردن می‌خواهید دستگاه را روشن کنید شاید در زمان استارت اولیه دستگاه روشن نشود.

روغن موتور برق

اضافه کردن بنزین:

۱- از ترکیبات سوختهای دیگر به همراه بنزین در دستگاه استفاده نکنید و بیش از ظرفیت باک بنزین نریزید.

۲- اطراف در کاپ سوخت را تمیز کنید و بردارید.

 ۳- مقداری از باک را خالی نگه دارید و بیش از حد بنزین نریزید تا سرریز نشود و کم کم بنزین را درون باک بریزید.

۴- درب باک موتور را که بنزین در آن ریختید ببندید.

هشدار هرگز باک سوخت را در محیط بسته پر نکنید.

هشدار هرگز زمانی که دستگاه روشن است در باک بنزین نریزید.

 هشدار هرگز بنزین را زیاد از حد در باک نریزید.

هشدار هرگز در هنگام سیگار کشیدن یا در حین سیگار روشن کردن سوخت به باک نریزید.

موتور برق بنزینی

روشن کردن ژنراتور:

۱- هنگام روشن کردن دستگاه تمام اجزایی که به دستگاه وصل هستند را جدا کنید.

۲-شیر بنزین را باز کنید مانند شکل.

 ۳- مسدود کننده (ساسات) دستگاه را بکشید.

 ۴- دکمه استارت دستگاه را بزنید.

۵- مسدود کننده را به سمت چرخش موتور قرار دهید و اگر موتور روشن نشد در حالت نیمه قرار دهید تا موتور به آرامی روشن شود و به حالت چرخش در آید. و زمانی که موتور گرم شد قسمت مسدود کننده را به حالت قبل در آورید.

۶- اجازه دهید موتور به حالت ثابت در آید و برای چند دقیقه صبر کنید تا گرم شود.

۷- برای استفاده اولین بار از ژنراتور بگذارید دستگاه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه روشن باشد قبل از اینکه به بار وصل کنید.

هشدار قسمت مسدود کننده باید برای گرم و سرد کردن دستگاه موتور استفاده قرار گیرد.

 طریقه خاموش کردن موتور دستگاه:

 ۱- تمام جریاناتی که به ژنراتور متصل است را قطع کنید و در زمانی که جریانات به ژنراتور متصل است دستگاه را روشن یا خاموش نکنید.

 ۲- مهلت دهید موتور بدون اینکه چیزی به دستگاه متصل باشد ۳۰ ثانیه درجا کار کند تا گرمای درون دستگاه ژنراتور و موتور ثابت شود.

 ۳- قسمت دکمه روشن و خاموشی را رو به خاموشی حرکت دهید.

۴- شیربنزین را ببندید.

 

 

گروه صنعتی دیزل نیرو

به عنوان یکی از مرجع های تخصصی در تامین تجهیزات صنعتی و مخابراتی (دیزل ژنراتور – ژنراتور بنزینی – موتور برق – الکتروموتور صنعتی – اینورتر – گیربکس صنعتی – کابل و تجهیزات شبکه و …) می باشد و امید است که توانسته باشد گامی کوچک در ارتقا صنعت کشور ایفا کرده باشد.

گروه صنعتی دیزل نیرو دارای نمایندگی فروش برند های ذیل می باشد:

نمایند دیزل ژنراتور ولوو VOLVO ( دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور ولوو – دیزل ژنراتور ولوو پنتا – دیزل ژنراتور کوپل فابریک – دیزل ژنراتور آلمانی – دیزل ژنراتور سوئدی – ولوو – دیزل ولوو – مولد برق کارخانه ولوو ) در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور ولوو به عنوان برند آلمانی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نمایند دیزل ژنراتور کامینز CUMMINS  (دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور صنعتی – دیزل ژنراور انگلیسی – دیزل کامینز – دیزل ژنراتور سایلنت – دیزل ژنراتور کوپله اصلی – دیزل ژنراتور کامینز پاور ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور کامینز به عنوان برند انگلیسی و هندی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده دیزل ژنراتور لوول LOVOL (دیزل ژنراتور چینی – دیزل چینی درجه یک – دیزل ژنراتور کوچک – دیزل ژنراتور ارزان قیمت – دیزل ژنراتور زیر ۱۰۰ کاوا – دیزل ژنراتور کارگاه ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور لوول به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها  و دیزل درجه یک چینی در جایگاه خود می باشد که بسیار پر فروش و ارزان قیمت نسبت به سایرین می باشد.

نماینده دیزل ژنراتور پرکینز PERKINS ( دیزل ژنراتور پرکینز اصلی – دیزل ژنراتور طرح پرکینز – دیزل ژنراتور پرکینز ایران – دیزل ژنراتور موتور سازان – دیزل ژنراتور کوپله فابریک  ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور پرکینز به عنوان برند انگلیسی  یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. شایان ذکر است که همچنین شرکت داخلی با برند موتور سازان مشابه این موتور را در چند مدل محدود در توان های پایین تولید می کنند که دارای کیفیت مناسبی نیز می باشند. 

نماینده دیزل ژنراتور دویتس DEUTS ( دیزل ٰنراتور با موتور دویتس – دیزل ژنراتور دویتز – دیزل ژنراتور آلمانی – دیزل ژنراتور چینی – دیزل ژنراتور کم صدا – دیزل ژنراتور راندمان بالا ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور دویتس به عنوان برند آلمانی – چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. دیزل ژنراتور دویتس در چندین کشور از جمله آلمان – چین و …. تولید می شود. این دیزل ژنراتور با ژنراتور های مکالته ایتالیا و استمفورد اصلی قابل کوپل شده می باشد.

نماینده ژنراتور مکالته ایتالیا MACCALTE ( ژنراتور – مولد برق – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور مکالته – ژنراتور صفحه ای مکالته – ژنراتور شفت دار مکالته – ژنراتور با کیفیت ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور مکالته به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده ژنراتور استمفورد اصلی STAMFORD ( ژنراتور استمفورد – استمفورد اصلی – ژنراتور توان بالا – دیزل ژراتور استمفورد ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور استمفورد به عنوان برند انگلیسی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. همچنین قابل دکر است که برند چینی در این رنج را با نام استمفورد پاور در بازار می شناسند.

نماینده ژنراتور لوری سامر LEROY SOMER ( ژنراتور لوری سومر – ژنراتور لوری سامر – ژنراتور فرانسوی – ژنراتور با کیفیت بالا – ژنراتور گران قیمت – ژنراتور اصلی ) –  در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور لوری سامر به عنوان برند فرانسوی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. کیفیت این ژنراتور بالا و همچنین قیمت آن نیز نسبت به مدل های مشابه بالاتر می باشد.

نماینده ژنراتور لینز ایتالیا LINZ ( ژنراتور کوچک – ژنراتور تکفاز – ژنراتور ذغالی – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور جفت بلبرنگ – ژنراتور تک بلبرنگ – ژنراتور لینز – ژنراتور اصلی ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور لینز به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده ژنراتور مارلی ایتالیا MARELLI ( ژنراتور دریایی – ژنراتور تک – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور سه فاز – ژنراتور مارلی ) –  در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور مارلی به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده الکتروموتور زیمنس Siemens ( الکتروموتور – الکتروموتور زیمنس تحت لیسانس آلمان – الکترموتور زیمنس چک – الکتروموتور سه فاز – الکترموتور اروپایی – الکتروموتور با کیفیت بالا – الکترموتور چهار پل – الکترومتور دو پل ) – در بین برند های وارداتی الکتروموتور در ایران می توان گفت که واردات الکتروموتور زیمنس به عنوان برند آلمانی (تولید چک یا آلمان) یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نمانیده الکتروموتور ای بی بی ABB (الکتروموتور اروپایی – معروف ترین الکتروموتور – الکتروموتور اصلی ای بی بی – الکتروموتور آلمانی – الکتروموتور ضد جرقه – الکترموتور فلچ دار – الکتروموتور پایه دار – الکترموتور ۱۴۵۰ دور بر دقیقه ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور ای بی بی به عنوان برند اروپایی (ای ایکتروموتور در بیش از ۳۰ کشور در دنیا تولید می شود. در حقیقت می توان گفت که الکترموتور ای بی بی در حقیقت یک برند بزرگ تبدیل شده است و با تکنولوژی یکسان در اروپا – آمریکا و چین با یک کیفیت در حال تولید می باشد ) یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده الکتروموتور موتوژن تبریز MOTOJEN (الکتروموتور ایرانی – دینام موتوژن – الکتروموتور سایز بالا – الکتروموتور ۹۰۰ دور بر دقیقه – الکتروموتور ۲۹۰۰ دور – الکتروموتور پوسته آلمینیومی – الکتروموتور پوسته چدنی – الکتروموتور سه فاز پایه دار ) – در بین برند های تولیدی الکتروموتور در ایران می توان گفت که تولید الکتروموتور موتوژن تبریز به عنوان برند ایرانی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد. البته قابل ذکر است که در سایز های بالا بعضا خرید الکتروموتور های اروپایی از لحاظ کیفیت قابل تامل بیشتری می باشد. همچنین قابل ذکر است که الکتروموتور های موتوژن تبریز در رنج های پایین خود دارای کارکرد بالاتری نسبت به مدل های چینی مشابه می باشد که البته قیمت آن هم به این میزان بالاتر می باشد. گروه صنعتی دیزل نیرو با تخفیف مناسب نسبت به فروش الکتروموتور های موتوژن اقدامی می نماید.

نماینده الکتروموتور جمکو JEMCO (الکترموتور سایز بالا – الکتروموتور توان بالا – الکتروموتور ایرانی – الکترموتور پوسته چدنی ) – در بین برند های تولیدی الکتروموتور در ایران می توان گفت که تولید الکتروموتور جمکو به عنوان برند ایرانی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد. موجود بودن قطعات برای خدمات پس از فروش نقطه قوت در این الکتروموتور می باشد. البته از لحاظ قیمت این الکترموتور با مشابه های اروپایی خود فاصله قابل توجهی ندارد و این خود بازار رقابت با برند های اروپایی را سخت کرده است. گروه صنعتی دیزل نیرو با تخفیف مناسب نسبت به فروش الکتروموتور های جمکو اقدامی می نماید.

گروه صنعتی دیزل نیرو پشرو در تامین تجهیزات صنعتی و مخابراتی

جهت انجام هرگونه مشاوره قبل از خرید با کارشناسان ما در تماس باشید

فروش انواع تجهیزات صنعتی و کشاورزی