انتخاب صفحه

ژنراتور مکالته ایتالیا مدل MECCALTE ECP RANGE

Three phase Brushless Electronic regulation (8÷170kVA / 50Hz), 2 Pole

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

Code

Pole

Rating cl. H kVA at 50 Hz

Rating cl. H kVA at 60 Hz

Download

ECP3

2

8 ÷ 20

9.6 ÷ 24

Technical Specification

ECP28

2

22 ÷ 40

26,5 ÷ 48

Technical Specification

ECP32

2

44 ÷ 82

53 ÷ 98,5

Technical Specification

ECP34

2

100 ÷ 170

120 ÷ 208

DataSheet

MECCALTE ALTERNATORS ECP Range