انتخاب صفحه

واردات و فروش انواع کابل شبکه

فروش انواع کابل شبکه مسی- کابل شبکه دو رشته سیم- کابل شبکه چهار رشته سیم

155270_68250
 

رایج ترین نوع کابل های شبکه که در انتقال اطلاعات‪ ‬استفاده می گردد، کابل های بهم تابيده دو رشته‪ ‬سيم می باشند.

اين نوع کابل ها دارای دو رشته‪ ‬سيم به هم پيچيده بوده که هر دو نسبت زمين دارای يک امپدانش يکسان می باشند.

بدين‪ ‬ترتيب امکان تاثير پذيری اين نوع کابل ها از کابل های مجاور و يا ساير منابع خارجی‪ ‬کاهش خواهد يافت. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 

‬‬‬‬‬‬

N+

واردات و فروش انواع کابل شبکه

فروش انواع کابل شبکه مسی- کابل شبکه دو رشته سیم- کابل شبکه چهار رشته سیم